News
Local

International Day of Peace September 21

Today, we come together as partners working for peace and harmony. Peace is not only about the absence of conflict, it’s also about equality and mutual understanding. Let’s each of us consider the actions we can take in our daily lives to contribute to peace, even a simple thing as reaching out to a neighbor, resolving personal conflicts, champion tolerance and empathy, and craft a world where every individual can experience dignity and coexist harmoniously.

 

Join us in celebrating the International Day of Peace! 🕊️ #InternationalDayOfPeace #PeaceDay #UnityForPeace #TogetherForPeace

 

@British Embassy Pristina @UNDP Kosovo @IOM Kosovo @Humanitarian Law Centre Kosovo @Integra @BIRN Kosovo @Forumi per Iniciativa Qytetare @Missing Persons Resource Center @European Centre for Minority Issues Kosova @Advocacy Center for Democratic Culture @Centar for Social Initiatives

 

Sot, ne bashkohemi si partnerë që punojmë për paqen dhe harmoninë. Paqja nuk ka të bëjë vetëm me mungesën e konfliktit, por edhe me barazinë dhe mirëkuptimin e ndërsjellë. Secili prej nesh le t'i konsiderojmë veprimet që mund të ndërmarrim në jetën tonë të përditshme për të kontribuar për paqen, qoftë edhe një gjë e thjeshtë si arritja e kontaktit me një fqinj, zgjidhja e konflikteve personale, mbrojtja e tolerancës dhe empatisë dhe krijimi i një bote ku çdo individ mund të përjetojë dinjitet dhe bashkëjetojë në mënyrë harmonike.

 

Bashkohu me ne për të festuar Ditën Ndërkombëtare për Paqe! 🕊️ #InternationalDayOfPeace #PeaceDay #UnityForPeace #TogetherForPeace

 

Danas smo zajedno kao partneri koji rade na miru i harmoniji. Mir se ne odnosi samo na odsustvo sukoba, već i na jednakost i međusobno razumevanje. Hajde da svako od nas razmotri aktivnosti koje možemo preduzeti u svom svakodnevnom životu kako bismo doprineli miru, čak i jednostavnu stvar kao što je razgovor sa susedom, rešavanje ličnih konflikata, zagovaranje tolerancije i empatije, i stvaranje sveta u kome svaki pojedinac može iskusiti dostojanstvo i harmonično živeti

 

Pridružite nam se u proslavi Međunarodnog dana mira! 🕊️ #InternationalDayOfPeace #PeaceDay #UnityForPeace #TogetherForPeace